Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Tomasz Ostrowski

Od najmłodszych lat zakochany w teatrze swoje życie zawodowe poświęciłem teatrowi. Studiowałem indywidualnie „oświetlenie teatralne” (wówczas nieznany kierunek studiów w Polsce) równolegle podejmując pracę w Teatrze Syrena a później w Teatrze Polskim.

Przygotowywałem oprawę świetlną a później jako kierownik techniczny (Teatr Polski) i Dyrektor Techniczny (w Teatrze Narodowym) nadzorowałem przygotowanie opraw scenograficznych do wielu spektakli. Współpracowałem z wieloma znakomitymi inscenizatorami i scenografami m.inn.: Kazimierzem Dejmkiem, Adamem Hanuszkiewiczem, Augustem Kowalczykiem, Mariuszem Chwedczukiem, Adamem Kilianem, Marianem Kołodziejem, Andrzej Kreütz-Majewskim, Krystyną Meissner, Anną Minkiewicz, Krzysztofem Pankiewiczem, Janem Polewką, Teresą Roszkowską, Andrzejem Sadowskim, Józefem Szajną, Zofią Wierchowicz, Xymeną Zaniewską i innymi.

Wreszcie stwierdziłem, że dla teatru więcej mogę zrobić nie będąc w teatrze. Doprowadziłem do powstania firmy OTO (www.oto.teatr-tv) zajmującej się projektowaniem i wyposażeniem teatrów oraz obiektów widowiskowych. W okresie 25-letniej działalności zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów. Jeden z naszych projektów na salę teatralną w kopalni Soli w Wieliczce wraz 4 innymi projektami niekonwencjonalnych polskich scen teatralnych, otrzymał srebrny medal na światowej wystawie Scenografii i Architektury Teatralnej Praskie Quadriennalle. Przygotowałem oprawę świetlną 6 kolejnych polskich ekspozycji Scenografii i Architektury Teatralnej Quadriennale w Pradze.

Wraz z zespołem OTO przygotowałem i realizowałem oprawę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie) Polskiego Pawilonu na Expo 2000 w Hanowerze i wszystkich wydarzeń które odbywały się tam co dzień przez okres 6 miesięcy. Przy realizacji expo 2000 współpracowałem ze znakomitymi scenografami: Andrzej Kreütz-Majewskim oraz Borisem Kudliczką, autorami projektu Polskiego Pawilonu.

Fotografia, towarzyszyła mnie zawsze dlatego postanowiłem mojej pasji fotograficznej nadać wyższy wymiar. W ramach indywidualnego kształcenia fotograficznego poznawałem warsztaty pracy twórczej wielu artystów fotografików, m.inn.: Jakuba Cegielskiego, Łukasza Kaugana, Gregora Laubscha, Michała Maćkowiaka, Łukasza Malczewskiego, Tomasza Puchalskiego oraz Tomasza Staszewskiego. Wszystkim wyrażam swoją wdzięczność. Szczególne podziękowania kieruję dla Tomasza Staszewskiego za metodyczne wprowadzanie mnie w świat artystycznej fotografii i inspirowanie do poszukiwań własnej drogi. Bardzo wdzięczny jestem profesjonalnym modelkom i modelom, wizażystom, fryzjerom i stylistom z którymi mogę współpracować. Ich kreatywność również mnie inspiruje.

Otwarcie nowego portalu: foto-oto.com (photo-oto.com) rozszerza zakres aktywności firmy OTO o działalność fotograficzną: fotografię teatralną, fotografię portretową, fotografię promocyjną i reklamową, publikacje prezentacyjne i reklamowe w tym plakaty i banery reklamowe.

Teraz realizuję dwie największe pasje: teatr i fotografię. Realizuję projekty fotograficzne o tematyce teatralnej. Chciałbym miłośnikom teatru przybliżyć kulisy teatru, pracę aktora nad rolą, proces tworzenia spektakli, zanikające rzemiosła teatralne, twórców teatru przy pracy …
Często projektom fotograficznym będą towarzyszyły rozmowy z twórcami.

Realizuję projekt fotograficzny ”Praca nad rolą”. Bohaterem projektu oraz rozmowy o pracy nad rolą jest aktor, Sławomir Grzymkowski, odtwórca głównej roli w spektaklu Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy „Król Edyp”. W odstępach czasowych publikujemy kolejne części rozmowy: Moja droga do teatru, Praca nad rolą, Król Edyp – Analiza tekstu…

Wraz z premierą w miesiącu lutym 2015 zakończyłem wieloetapowy projekt fotograficzny w którym z aparatem fotograficznym towarzyszyłem we wszystkich etapach procesu twórczego (od prób czytanych do próby generalnej) spektaklu dyplomowego Szkoły Aktorskiej Machulskich „Zimne dziecko”. Autorem spektaklu jest popularny dramatopisarz i dramaturg niemiecki młodego pokolenia Marius Von Mayenburg. Reżyserem spektaklu jest Krzysztof Ogłoza, pedagog Szkoły Aktorskiej a zarazem aktor Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Rozpoczynamy unikalny projekt „Sylwetki aktorów” w którym poza prezentacją fotograficzną, pokazujemy kompletny dorobek artystyczny aktorów wraz z informacjami o bieżących rolach teatralnych, TV i filmowych oraz o rozpoczętych próbach do nowych premier.

W bliskiej perspektywie tematyka teatralna studia foto-oto znajdzie się na nowej samodzielnej platformie.

Przezentacje multimedialne i animacje z moimi fotografiami na portalu foto-oto.com (photo-oto.com) kreuje mój wieloletni przyjaciel, ceniony na świecie artysta – Krystof Kozlowski.

From an early age, I was in love with the theater to which I have devoted my professional life. I have individually studied „theater lighting” (then unknown field of study in Poland) in parallel with my work in Theatre Syrena and later in the Theatre Polski.

I did lighting design and later as a technical manager (Polish Theatre) and Technical Director (National Theatre) I supervised the stage design preparation for many shows. I worked with many great producers and set designers, among them: Kazimierz Dejmek, Adam Hanuszkiewicz, August Kowalczyk, Mariusz Chwedczuk, Adam Kilian, Marian Kołodziej, Andrzej Kreütz-Majewski, Krystyna Meissner, Anna Minkiewicz, Krzysztof Pankiewicz, Jane Polewka, Teresa Roszkowska, Andrzej Sadowski,  Józef Szajna, Zofia Wierchowicz, Xymena Zaniewska and others.

Finally, I found that I can do more for the theater without actually being there. That led to creation of the OTO company (oto-teatr.tv) engaged in designing and the equipping of theaters and entertainment venues. During 25 years of activity, we have completed many projects. One of our projects for a theater auditorium in the Wieliczka Salt Mine with 4 other unconventional Polish theaters, was awarded a silver medal at the World Exhibition of Scenography and Theatre Architecture Quadrennial in Prague. I prepared the light setting of six consecutive exhibitions for Polish Scenography and Theatre Architecture Quadrennial in Prague.

Together with an OTO team I prepared and implemented technical setting (lighting, sound) for Polish Pavilion at the Expo 2000, in Hanover, and all the events that took place there every day for a period of six months. During the implementation of Expo 2000, I have worked with great stage designers, like: Andrzej Kreütz-Majewski and Boris Kudliczka, authors of the Polish Pavilion.

Photography, always has accompanied me. In recent years, I decided to give my photography passion a higher dimension. Within the individual photographic training I have pursued, I got to know the creative work of many artists, photographers, among others: Jakub Cegielski, Łukasz Kaugana, Gregory Laubsch, Michał Maćkowiak, Łukasz Malczewski, Tomasz Puchalski and Tomasz Staszewski. To all, I express my gratitude. Special thanks go to Tomasz Staszewski for my methodical introduction to the world of art photography and for inspiring me to find my own way. I am very grateful to the professional models, makeup artist, hairdresser and stylists with whom I work. Their creativity also inspires me. I’m only sorry that our new web portal can accommodate a limited number of shots, and I could not show the work of all the great models.

The opening of the new portal: foto-oto.com is an extension of activity Company OTO with photographic activity: photo-portraits, advertising and promotion photography, presentation and advertising publications, including posters and banners.

I would like to combine my two greatest passions: theater and photography. I’m starting photographic projects of a theater nature. I would like to bring to the theater lovers the backstage work, the actor’s work on the character. The process of creating performances, scattered theater crafts and theater artists at work … Often photographic projects will be accompanied by talks with the creators.

We begin the presentation of the photographic project „Working on the role.” The hero of the project and talks about his work on the role of the actor, Slawomir Grzymkowski, lead actor in the play of the Capital Drama Theatre Warsaw’s „Oedipus Rex.” In a few days intervals we will publish further a part of the conversation: Silhouette of the actor – Slawomir Grzymkowski’s, work on the character of King Oedipus – Text analysis …

Simultaneously, we execute a photographic project about the preparation for the diploma performance at The Machulski School of Acting „Cold child.” The author is a popular German dramatist and playwright from younger generation, Marius Von Mayenburg. The director of the show is Christopher Ogloza, Acting School educator and actor of the Capital Warsaw’s Drama Theatre.

Our web portal, publications and multimedia presentations created my friend and respected artist Krystof Kozlowski.
It soon will be opening of the new version of our Internet portal ‚foto-oto.com’ and a modern parallel portal ‚photo-oto.com’.

O KRYSTOFIE KOZLOWSKIM

Krystof Kozlowski

Krystof Kozlowski ma ogromny dorobek prac artystycznych w zakresie oświetlenia teatralnego, scenografii, multimediów i projektów wizualnych, jak również projekty galerii i przestrzeni publicznych. W jego pracy widać ogromny zapał wynikający z możliwości realizacji swoich pasji twórczych. Bez względu na wielkość zadania angażuje wszystkie swoje możliwości twórcze, co zapewnia najwyższy poziom jakości i funkcjonalności. Jego wiedza na temat psychologii, percepcji koloru i światła dodaje szczególnej siły do jego prac.

Krystof zatrudniany był do reżyserii światła, przygotowania oprawy scenograficznej w teatrach, do realizacji komercyjnych projektów w 36 krajach na całym świecie. Włada pięcioma językami. Pracował z wieloma wybitnymi artystami teatru i wzornictwa. Spędził sześć lat pracy twórczej jako designer w Szwedzkim Cullberg Ballet Company. W USA tworzył teatr i światło dla Pepsi-Co’s New York Theatre Festiwal. Jako scenograf i projektant światła, spędził cztery lata w światowej sławy Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie, pracując z Ingmarem Bergmanem.

W Hawanie, na Kubie, Krystof pracował jako konsultant artystyczny przy Międzynarodowym Festiwalu Baletowym. Projektował scenografie dla baletu TANI Momoko w Tokio. Pracował w Paryżu z Carlos Cruz-Diez, mistrzem koloru. Pracował wiele razy w najlepszych teatrach Rosji. Wielokrotnie i w zażyłej przyjaźni współpracował z Yuri Lyubimov.

Krystof Kozlowski również projektował dla wielu dominujących kompanii w Australii, w tym: Melbourne Theatre Company, SA State Theatre, Melbourne International Festival, Adelaide Festival i Victoria Arts Centre. Projektował oświetlenie zewnętrzne dla Southbank Development w Brisbane. Zaprojektował David Jones Gallery w Melbourne. Zdobył rozgłos za stworzenie całego zestawu scenografii i opraw świetlnych dla wybitniej inscenizacji Musicalu z Broadway’u: „Sweet Charity” w Magistic Theatre Melbourne (przeniesionego później do Sydney). Musical został uznany za Musical Stulecia w Stanie Victoria.

Krystof przez ostatnie 15 lat utrzymuje się w czołówce projektantów multimedialnych. Często do swoich prezentacji włącza projektowanie przestrzeni. Jego projekt z serii state-of-the-art studio (‘war rooms’) wykonany dla firmy Telstra służy jako punkt odniesienia w nowoczesnym stylu komunikacji. To studium z w pełni kontrolowanym środowiskiem, gwarantuje najwyższy poziom uwagi widza i oddziaływania w trakcie prezentacji. Zaprojektował każdy aspekt tych pomieszczeń, od ścian, podłóg i ekspozycji z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych form prezentacji multimedialnych.

W 2004 roku, na zaproszenie Szwedzkiego Ministerstwa Kultury, Krystof zaprojektował rozwiązania sceniczne i oświetlenie dla nowatorskiej produkcji w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (Noc Tranwestytów), w którym zintegrował prace artystów międzynarodowych i polskich poprzez światło.

Krystof jest dyrektorem artystycznym własnej firmy Creative Illusions by Design Pty. Ltd. z siedzibą w Coffs Harbour, New South Wales Australia i skutecznie łączy Corporate Design ze swoją artystyczną twórczością.

Krystof Kozlowski jest absolwentem Państwowego Liceum Technik Teatralnych w Warszawie działającego pod auspicjami Ministerstwa Kultury. Ta unikalna szkoła wypuściła wspaniałych absolwentów artystów i to nie tylko w zakresie technik teatralnych. Wśród absolwentów są późniejsi wybitni artyści: rzeżbiarze, malarze, scenografowie, fotograficy, aktorzy, reżyserzy. Szkołę ukończyli m.inn: Krzysztof Kieślowski, Maciej Wojtyszko, Barbara Kędzierska, Wojciech Pokora, Jerzy Turek, Jacek Fedorowicz, Marek Chłasko. Paradoksalnie ze względu na zbyt wysoki poziom artystyczny – mały procent absolwentów trafiało bezpośrednio do pracowni technicznych teatrów – w roku 1969 szkoła została zlikwidowana. Szkoła rozmiłowała swoich uczniów w wielu dziedzinach sztuk artystycznych. Wielu absolwentów kontynuowało studia na uczelniach artystycznych. Jak mówią absolwenci: „Szkoła ukształtowała nas na całe życie, nawet studia wyższe nie miały takiego wpływu na uformowanie naszych emocji, dusz i umysłów…”. Była to jedyna taka Szkoła w Europie, o tak wysokim poziomie artystycznym.

Krystof Kozlowski w okresie swojej pracy w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Szkokholmie był również wykładowcą w Szkole Aktorskiej w Sztokholmie.

Krystof Kozlowski has to his credit an amazing body of design work in lighting, theatre, multimedia and visual design, artistic and installation design as well as design for galleries and public spaces. Kozlowski brings the principles of artistic creation and passion, combined with the highest levels of quality and function, to all these areas. His knowledge of the psychology and perception of light and colour gives special power to his work.

Krystof has been contracted for theatre, lighting and commercial design projects in 36 countries around the world; he speaks five languages and has worked with many of the top names in theatre and design. He spent six years as a creative designer in the Cullberg Ballet Company of Sweden. In the USA, he was lighting designer for Pepsi-Co’s New York Theatre Festival; he spent four years with the World-renowned Royal Dramatic Theatre of Stockholm, working several times with Ingmar Bergman.

In Havana, Cuba, Kozlowski worked as artistic lighting consultant to their International Festival of Ballet; he has designed for Tani Momoko’s ballet company in Tokyo, worked in Paris with Carlos Cruz-Diez, „the master of colour”, and has worked many times in the top theatres and spaces of Russia. Repeatedly, and intimately associated worked with Yuri Lyubimov.

Krystof has also designed for many major companies in Australia, including the Melbourne Theatre Company, SA’s State Theatre, the Melbourne International Festival, Adelaide Festival and the Victoria Arts Centre. He designed the outdoor lighting for the Southbank Development in Brisbane and designed the David Jones Gallery in Melbourne. Krystof won acclaim again when he created the full set and lighting design for the very successful Melbourne/Sydney production of Broadway Musical Sweet Charity (awarded‚ Musical of the Decade’ in Victoria).

Kozlowski has been at the forefront of multimedia design for the last fifteen years, often integrating space design with multimedia presentations to produce high impact environments. His design of a series of state-of -the-art presentation studios (‘war rooms’) around Australia for Telstra serves as a benchmark in modern communication design. These studios are completely controlled environments, bringing unparalleled levels of attention and response to presentations. Krystof designed every aspect of these spaces, from the walls, floors and displays to the most sophisticated multimedia presentations available.

In 2004, at the invitation of the Swedish Ministry of Culture, Krystof designed the set and lighting for a cutting edge performance production in Warsaw in which he integrated the work of Swedish and Polish artists through light. His work was featured on European television and the production is set to be adapted for several other countries.

Krystof is Artistic Director of his own company, Creative Illusions by Design Pty. Ltd. based in Coffs Harbour, New South Wales
Australia and successfully combines corporate design with his artistic work.