loader image

Od najmłodszych lat zakochany w teatrze swoje życie zawodowe i społeczne poświęciłem teatrowi.

Moje Pasje

Pasjonuje mnie praca dokumentująca cały proces twórczy od pierwszej próby czytanej do premiery.
W lutym 2015 zakończyłem wieloetapowy projekt fotograficzny w którym z aparatem fotograficznym dokumentowałem cały proces twórczy spektaklu dyplomowego Szkoły Aktorskiej Machulskich „Zimne dziecko”. Autorem spektaklu jest popularny dramatopisarz i dramaturg niemiecki młodego pokolenia Marius Von Mayenburg. Reżyserował spektakl Krzysztof Ogłoza, pedagog Szkoły Aktorskiej.

„W okresie 13.03 – 17.05.2018 z aparatem fotograficznym asystowałem w Teatrze Polskim w Warszawie wszystkim próbom spektaklu „Król” wg. powieści Szczepana Twardocha w adaptacji Pawła Demirskiego. Spektakl reżyserowała Monika Strzępka.”

Od najmłodszych lat zakochany w teatrze swoje życie poświęciłem teatrowi. Studiowałem indywidualnie „oświetlenie teatralne” (wówczas nieznany kierunek studiów w Polsce) równolegle podejmując pracę w Teatrze Syrena a nastepnie w Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim pracowałem 10 lat. Później pracowałem w Teatrze Narodowym.

Przygotowywałem oprawę świetlną wielu spektakli premierowych Teatru Polskiego w Warszawie. Jako główny inżynier (Teatr Polski) i dyrektor techniczny (w Teatrze Narodowym) nadzorowałem przygotowanie opraw scenograficznych do wielu spektakli. Współpracowałem z wieloma znakomitymi inscenizatorami i scenografami m.inn.: Maciejem Z. Bordowiczem, Kazimierzem Dejmkiem, Adamem Hanuszkiewiczem, Augustem Kowalczykiem, Mariuszem Chwedczukiem, Adamem Kilianem, Marianem Kołodziejem, Andrzejem Kreütz-Majewskim, Krystyną Meissner, Tadeuszem Mincem, Anną Minkiewicz, Krzysztofem Pankiewiczem, Michałem Pawlickim, Janem Polewką, Maciejem Prusem, Jerzym Rakowieckim, Teresą Roszkowską, Andrzejem Sadowskim, Janem Skotnickim, Józefem Szajną, Zofią Wierchowicz, Ryszardem Winiarskim,  Xymeną Zaniewską i z wieloma innymi.

W czasie stanu wojennego, gdy teatr został całkowicie upolityczniony, stwierdziłem, że dla teatru więcej mogę zrobić nie będąc w teatrze. Doprowadziłem do powstania firmy OTO (www.oto.teatr-tv) zajmującej się projektowaniem i wyposażeniem teatrów oraz obiektów widowiskowych. W okresie blisko 30-letniej działalności zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów. Jeden z naszych projektów na salę teatralną w kopalni Soli w Wieliczce wraz 4 innymi projektami niekonwencjonalnych polskich scen teatralnych, otrzymał srebrny medal na światowej wystawie Scenografii i Architektury Teatralnej Praskie Quadriennalle. Przygotowałem oprawę świetlną 6 kolejnych polskich ekspozycji Scenografii i Architektury Teatralnej Quadriennale w Pradze.

Wraz z zespołem OTO przygotowałem i realizowałem oprawę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie) Polskiego Pawilonu na Expo 2000 w Hanowerze i obsługę wszystkich wydarzeń, które odbywały się tam każdego dnia przez okres 6 miesięcy. Przy realizacji expo 2000 współpracowałem ze znakomitymi scenografami: Andrzej Kreütz-Majewskim oraz Borisem Kudliczką, autorami projektu Polskiego Pawilonu.

Fotografia towarzyszyła mi zawsze, w pewnym okresie ukierunkowałem ją na fotografię teatralną. Pozwoliło mi to na połączenie moich dwóch największych pasji: teatru i fotografii.
Realizuję różnorodne projekty fotograficzne o tematyce teatralnej. Chciałbym miłośnikom teatru przybliżyć kulisy teatru, pracę aktora nad rolą, proces tworzenia spektakli, zanikające rzemiosła teatralne oraz pokazać twórców teatru przy pracy …

W międzyczasie ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS – Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych (moduły: Dramaturgia, Nowatorskie Praktyki Artystyczne, Producent/Kurator, Teatr jako projekt oraz nowe technologie i języki).
Uczęszczam na próbach prasowych przed nowymi premierami. Często moim projektom fotograficznym będą towarzyszyły rozmowy z twórcami, aktorami, tancerzami i rzemieślnikami teatralnymi.
Wykonuję zdjęcia w czasie spektakli, w czasie prób czytanych, prób sytuacyjnych i oraz prób generalnych.

Pasjonuje mnie praca dokumentująca cały proces twórczy od pierwszej próby czytanej do premiery.
W lutym 2015 zakończyłem wieloetapowy projekt fotograficzny w którym z aparatem fotograficznym dokumentowałem cały proces twórczy spektaklu dyplomowego Szkoły Aktorskiej Machulskich „Zimne dziecko”.  Autorem spektaklu jest popularny dramatopisarz i dramaturg niemiecki młodego pokolenia Marius Von Mayenburg. Reżyserował spektakl Krzysztof Ogłoza, pedagog Szkoły Aktorskiej.

W okresie 13.03 – 17.05.2018 z aparatem fotograficznym asystowałem w Teatrze Polskim w Warszawie wszystkim próbom spektaklu „Król” wg. powieści Szczepana Twardocha w adaptacji Pawła Demirskiego. Spektakl reżyserowała Monika Strzępka.

Od lat kondycja teatrów słabnie, a przez ostatni rok pandemii COVID-19 krytycznie się pogorszyła, dlatego też stworzyłem i prowadzę grupę TEATR (https://www.facebook.com/groups/919333224793302) pod hasłem RATUJMY TEATRY, która wspiera aktywność teatrów i artystów teatru w ich walce o przetrwanie.

Od lat moją stronę foto-oto.com (photo-oto.com) kreuje mój wieloletni przyjaciel, ceniony na świecie artysta (reżyser światła, scenograf, artysta multimedialny) – Krystof Kozlowski. Dziękuję mu serdecznie za stworzenie również najnowszej odsłony, która w lutym 2021 miała swoją premierę.

Tomasz Ostrowski. Luty 2021

In love with theater from an early age, I have dedicated my life to theater. I studied individually „theatrical lighting” (then an unknown field of study in Poland) simultaneously working in Syrena Theatre and later in Polski Theater. I worked at the Polski Theatr for 10 years. Later I worked at the Narodowy Theater.

I prepared light setting for many premiere performances of Polish Theatre in Warsaw. As a chief engineer (Polish Theatre) and technical director (at the National Theatre) I supervised the preparation of stage settings for many productions. I have collaborated with many eminent stage managers and set designers, including: Maciej Z. Bordowicz, Kazimierz Dejmek, Adam Hanuszkiewicz, August Kowalczyk, Mariusz Chwedczuk, Adam Kilian, Marian Kołodziej, Andrzej Kreütz-Majewski, Krystyna Meissner, Tadeusz Minc, Anna Minkiewicz, Krzysztof Pankiewicz, Michał Pawlicki, Jan Polewka, Maciej Prus, Jerzy Rakowiecki, Teresa Roszkowska, Andrzej Sadowski, Jan Skotnicki, Józef Szajna, Zofia Wierchowicz,  Ryszard Winiarski, Xymena Zaniewska, and many others.

During martial law, when the theater became completely politicized, I decided that I could do more for the theater without being in it. I led to the creation of OTO (www.oto.teatr-tv), a company that designs and equips theaters and performance venues. During our nearly 30 years of business we have completed many projects. One of our projects for a theater hall in Wieliczka Salt Mine, along with 4 other projects for unconventional Polish theaters, received silver medal at the world exhibition of stage design and theater architecture Prague Quadriennalle. I prepared light setting for 6 other Polish exhibitions of Stage Design and Theatrical Architecture Quadriennalle in Prague.

Together with the OTO team, I prepared and executed the technical setting (lighting, sound system) of the Polish Pavilion at Expo 2000 in Hanover and handled all the events which took place there every day for 6 months. During the realization of Expo 2000 I cooperated with excellent scenographers: Andrzej Kreütz-Majewski and Boris Kudliczka, authors of the Polish Pavilion project.

Photography has always accompanied me, in some period I directed it towards theater photography. It allowed me to combine my two biggest passions: theater and photography.

I realize various photographic projects on the subject of theater. I would like to bring theater lovers closer to the backstage of a theater, actor’s work on a role, process of creating performances, disappearing theater crafts, theater artists at work …
In the meantime, I completed postgraduate studies at the Humanities University SWPS – Laboratory of New Theatrical Practices (modules: Dramaturgy, Innovative Artistic Practices, Producer/Curator, Theatre as a Project and New Technologies and Languages).

I attend press rehearsals before new premieres. Often my photography projects will be accompanied by conversations with creators, actors, dancers, and theater craftsmen.

I take photographs during performances, during read-throughs, situation rehearsals and dress rehearsals.

I am passionate about working to document the entire creative process from the first read-through rehearsal to the premiere.

In February 2015, I completed a multi-stage photography project in which I documented with my camera the entire creative process of the Machulski School of Acting’s graduation play „Cold Child”.  The play was written by Marius Von Mayenburg, a popular German playwright and dramatist of the young generation. The performance was directed by Krzysztof Ogłoza, a teacher at the School of Acting.

Between 13.03 – 17.05.2018 with a camera I assisted in Teatr Polski in Warsaw all rehearsals of the play „The King” based on the novel by Szczepan Twardoch, adapted by Paweł Demirski. The play was directed by Monika Strzępka.

For years, the condition of theaters has been weakening, and during the last year of the COVID-19 pandemic it got critically worse. That’s why I created and lead the TEATR (https://www.facebook.com/groups/919333224793302) group under the slogan SAVE THEATERS, which supports the activity of theaters and theater artists in their struggle for survival.

For years my website foto-oto.com (photo-oto.com) has been created by my long-time friend and internationally acclaimed artist (light director, stage designer, multimedia artist) – Krystof Kozlowski. I sincerely thank him for creating the latest version, which has just had its premiere.

Tomasz Ostrowski.